СГРАДЕН ФОНД И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕГИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Енергийна политика за обновяване на сгради

В Европейския съюз има 258,83 милиона сгради, които представляват 40% от потреблението на енергия в ЕС. 75% от тях са жилищни, а останалите нежилищни.

По данни от преброяването, към 1.02.2011 общият брой на жилищните сгради в България e 2 060 745. Броят на жилищата в тези сгради е 3 887 149 с обща полезна площ 4 283 833 436 м2. Общият брой на обитаваните жилищни сгради е 1 505 945 (76% от всички жилищни сгради) с 3 345 819 жилища и полезна площ 248 286 757 м2. Източник: НСИ

Крайното потребление на енергия в жилищния сектор в България за 2020г. е 2382.2 ktoe, което представлява 25,04% в сравнение с общите 9512.7 ktoe, , като секторите с най-високо потребление са транспорт и индустрия. Източник: НСИ

За отопление, охлаждане и осветление на сгради използваме повече от 40% от енергията, консумирана в Европейския съюз, което генерира 36% от емисиите на парникови газове в ЕС. Следователно нашите сгради са голяма част от решението за постигане на целта на Европейската комисия за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. Освен това 75% от европейския сграден фонд не е енергийно ефективен, което не отговаря на настоящите стандарти за сгради. По-новите сгради обикновено консумират 50%   по-малко енергия от тези, построени дори преди двадесет години, но повече от 220 милиона сгради (около 85% от сградния фонд на ЕС) са построени преди 2001 г. и повечето от тях ще бъдат в експлоатация до 2050 г.Според доклада за напредъка на държавите-членки по прилагането на Директивата за енергийната ефективност на сградите, санирането на сгради в жилищния сектор през периода от 2012 до 2016 г. е средно 1%, а основното обновяване достига само 0,2%. Ангажиментът за енергийно обновяване в строителния сектор става все по-силен и по-решителен страна на Европейската комисия. Целите за спестяване на енергия и намаляване на емисиите на CO2, които засягат всички сектори и сгради по-специално, се разглеждат от националните стратегии и политики за изграждане на сгради с близко до нулево потребление (NZEB) и енергийно преоборудване или основно обновяване.През 2019 г. беше публикувана Европейската Зелена сделка с цел да няма нетни емисии на парникови газове в ЕС до 2050 г, а също така и множество европейски директиви, разглеждащи енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници за сгради:

Съгласно българското законодателство “Основно обновяване” на строеж е комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 на ЗУТ, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.

 

Основните законодателни инициативи, наредби, дългосрочни стратегии и програми в сферата на енергийната ефективност и основното обновяване са:

Какво е сграда с близко до нулево потребление?

„Сграда с близко до нулево потребление на енергия” е сграда, която отговаря едновременно на следните условия: а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради; б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.