Инструкции как да намерите и разпознаете уважавани и добре квалифицирани компании

Основното обновяване на всяка сграда, особено ако включва обновяване нa покрив и фасади, е една голяма и дългосрочна инвестиция. Обновяването на една сграда е процес, съществено различен от новото строителство и съответно изисква специфични умения, компетенции и опит. За да сме сигурни в професионалния резултат и качеството на работа на дадена фирма в процеса на основно обновяване на една сграда, то тази фирма трябва да има дългогодишен опит в тази сфера. В този смисъл при избора на изпълнител на такава дейност е добре той да може да предостави достатъчен брой референтни сгради както и обратна връзка от възложителите на ремонтите на тези сгради. Важно е тези референции да съответстват максимално на обема и типа дейности, който ще възлагате за изпълнение. Необходимо е да изискате подробен бюджет и количествено стойностни сметки на предвидените строително-монтажни дейности, както и сертификати на вложените в реконструкцията материали и документи за правоспособност за извършване на дейностите по основно обновяване. Работата на избраната фирма трябва да бъде приета по надлежен ред с документ подписан от двете страни-възложител и изпълнител. Задължително условие е да поискате гаранция за качеството на изпълнение на дейностите и вложените материали за договорен срок.

Ето някои важни неща, които трябва да съблюдавате при избор на фирма за основно обновяване:

  • Правилно изчисление на годините ѝ опит в тази сфера, защото е възможно годините на съществуване на фирмата да не съвпадат с годините опит
  • Добре е да се провери финансовото състояние на фирмата, липсата ѝ на задължения и процедури за обявяване в несъстоятелност и липсата на процедури по нарушаване на кодекса на труда и правилата за работа. Това трябва да се направи преди подписване на договор.
  • Нарочно упоменат срок на изпълнение на дейностите и съответните финансови санкции за неспазването му
  • Компанията трябва да бъде застрахована за предмета на дейности, а именно основно обновяване, както и със застраховка Гражданска отговорност. Така ще бъдете сигурни, че всички щети възникнали в процеса на работа ще бъдат покрити.
  • Изискване на писмена гаранция за извършените работи за предварително договорен период след предаване на работата
Други съвети: