ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Основно обновяване според Европейската комисия се отнася до тези ремонтите на сгради, които достигат повече от 60% намаляване на потреблението на първична енергия.

Тук можете да намерите обща информация за основно обновяване на сгради, структурирана по следния начин:

Обща информация за енергийна ефективност на сгради на ниво ЕС и национално ниво

Принципи: информация за основните компоненти за обновяване на сградата (ограждащи елементи, отоплителни системи, системи за БГВ, системи за охлаждане, системи за вентилация, възобновяеми енергии, осветление)

Препоръки, за подобряване на сградите чрез основно обновяване с цел достигане на националните изисквания за сгради с близко до нулево потребление на енергия, индикативни параметри за ефективност и разходи за действия по обновяване.

Специфични инструменти и калкулатори, които очертават разходите за обновяване, потенциалните спестявания на енергия и други ползи от обновяването