Финансови програми / схеми за субсидиране

Тук можете да намерите информация за финансови стимули, заеми и субсидии или финансиране от трети страни на национално, регионално, местно и други нива.
Въведете информация за програми за финансиране/субсидиране на такива нива.
Ще намерите често задавани въпроси в долната част на страницата.

Финансови програми / схеми за субсидиране

ИмеОбхватОписаниеЛинк за еднократно вписване
Програма LIFE
Друго
Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съ - финансиране на проекти с европейска добавена стойност.
Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
Национален
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

-по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
-подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
-осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Договори с гарантиран резултат (ЕСКО)
Национален
Финансовият механизъм е регламентиран в чл. 72 от ЗЕЕ.
Договорите с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО договори) имат за предмет
изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради,
предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на
изпълнителя възнаграждение се извършват за сметка на реализираните спестявания на
енергия.
Национален доверителен „Екофонд“ (НДЕФ)
Национален
Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) е основан през октомври 1995 година. Фондът управлява средства предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суап сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу Природа”.

Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България.
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
Национален
Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" е създаден чрез
Закона за енергийна ефективност (от 2004 г.), като юридическо лице независимо от
държавните институции. Фондът осъществява своята дейност съгласно разпоредбите
на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми
източници и споразуменията с Донорите. Фондът не е част от консолидирания
държавен бюджет. ФЕЕВИ е първоначално капитализиран изцяло с грантови средства.
Основни донори са Глобалният екологичен фонд на ООН чрез Международната банка
за възстановяване и развитие (Световна банка) – с 10 млн. щатски долара,
Правителството на Австрия – с 1,5 млн. евро, Правителството на Република България – с
3 млн. лева и частни български спонсори
Вписване: 5

Въведете информация за финансови програми/схеми за субсидиране