Възобновяема енергия

Възобновяема енергия (извън останалите системи)

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) са тези, които се доставят на земята по естествен път и не се изчерпват – те постоянно се допълват. ВЕИ включват слънчева, вятърна, геотермална, хидро енергия, енергия на приливни и океански вълни и биомаса.

Използването на ВЕИ намалява зависимостта от изкопаемите горива, диверсифицира енергийните източници и намалява емисиите на парникови газове в атмосферата.

Възобновяемата енергия води до повишаване енергийната ефективност на дадена сграда и при извършване на енергиен одит се отчита процентното потребление на енергия от ВЕИ. Интегриране на решение за производство на енергия, за отопление, охлаждане, БГВ и електрически консуматори е една от основните препоръки при основно обновяване на сгради.