Системи за вентилация

Вентилационните системи имат за цел поддържане на микроклимата в една среда. Избират се съобразно типа обект, в който ще се прилагат и съответните изисквания към параметрите на средата. Те могат да бъдат естествена вентилация, принудителна вентилация или смесена вентилация, ако има комбинация от другите два вида. Изискванията към жилищните и промишлени сгради са различни. Докато при жилищните основно се използва комбинация от естествена и принудителна вентилация, то при промишлените инсталации се налага обособяване на отделни зони със съответните им изисквания.

Правилата и нормите за проектиране и изпълнение на вентилационни системи са определени в Наредба No15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

 

Системите за вентилация се проектират за:

  • Осигуряване на необходимото количество пресен въздух за обитателите;
  • Осигуряване на необходимото количество пресен въздух за разреждане на отделени опасни вещества в помещенията до пределно допустимата им концентрация при общообменна вентилация;
  • Улавяне на опасни вещества и миризми на мястото на отделянето им;
  • Отвеждане на топлината и влагата, отделяни в помещенията;
  • Осъществяване на топловъздушно отопление с общообменна вентилация.

При наличие  на техническа възможност, икономическа и екологична целесъобразност системите се проектират, като се отчитат възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници, биомаса и/или усвояване на топлината от отработен въздух от механична вентилация или от друга топлина с установен остатъчен потенциал, отделена в резултат на топлообменни процеси в сградата.

Икономическата целесъобразност на проектираните системи се изчислява по методиката, определена с Наредба No7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

Принудителната вентилация бива смукателна и нагнетателна. Първата служи за отвеждане на мръсния въздух извън помещението и изхвърлянето му в околната среда, а втората- нагнетателната за подаване на пресен въздух в помещенията. В повечето случай той се кондиционира- загрява и филтрира преди да бъде подаден.

Съществуват и вентилационни системи с рекуперация и регенерация на топлина, при които съдържащата се във въздуха топлина се улавя и се връща обратно във сградата преди да се изхвърли въздуха навън. Тази инсталация се характеризира с висока енергийна ефективност и намалени енергийни загуби. Вентилационната система с рекуперация е ефективна както през лятото така и през зимата и освен енергийните характеристики значително подобрява екологичните показатели.

Видове вентилационни системи