Основно обновяване на ниво ЕС

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА НИВО ЕС И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРОЕКТА QUALDEEPC ЗА ДЕФИНИЦИЯ НА ОСНОВНО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ

Огромен потенциал за спестяване на енергия се крие в обновяването на съществуващия сграден фонд. Основното обновяване на тези сгради е необходимо условие за строителния сектор, за да може да намали емисиите си на парникови газове и да постигне целите за намаляване на енергийната консумация. Новият пакет „Подготвени за цел 55“ има за цел да постави ЕС на път към климатична неутралност. Енергията представлява 75% от емисиите на парникови газове, а сградният фонд на страните-членки на ЕС – около 43% от потреблението на енергия.

Основно обновяване може да се дефинира като такова обновяване, което отговаря на националния стандарт и нормативни актове на конкретна държава; основно обновяване може да се определи и като минимален процент на спестяване на енергия; Спестяване на енергия от невъзобновяеми източници над 60%. Други определения са свързани със стандартите за сгради с близко до нулево потребление.

 

Според анализа на различни определения за основно обновяване в седем европейски държави-членки, партньорите на QualDeEPC разработиха следния подход, който се счита за основно енергийно обновяване:

Важно е да се знае, че ако целта е спестяване на енергия над 60% (спестявания на първична енергия), това може да бъде постигнато с обновяване на цялата сграда, а това може да означава голяма инвестиция, недостъпна за повечето европейски семейства.Препоръчително е поетапно основно енергийно обновяване, например на всеки 3-4 години по една инвестиция 1.- смяна на прозорци; 2.- изолация на стените; 3. подмяна на системи за отопление и охлаждане; пътна карта с препоръки за намаляване на консумацията на енергия на сградата или домакинството могат да бъдат разработени с прогнозен бюджет за всяка стъпка и постигане на стандарти, доближаващи се до  тези за сграда с близко до нулево потребление след няколко години.

В Европа има повече от 256 000 милиона сгради, от които 75% са жилищни. Потреблението на енергия на домакинствата е основно за отопление на помещения 67% и за БГВ 13%; електрическите уреди консумират 11%, а готвенето 6% от енергията

PIC1 (eu-2)

Европейската Зелена сделка направи крачка напред, като определи визията за справедливо и проспериращо общество и за Европа без въглерод до 2050 г. Тя включва серия от инициативи, които имат пряко въздействие върху политиките на ЕС за енергийна ефективност и възобновяема енергия, и по-специално план за намаляването по отговорен начин на емисиите на парникови газове (ПГ) на ЕС за 2030 г. до 55% в сравнение с 1990 г.  

В Целевия план за климата за 2030 г., представен на 17 септември 2020 г., Комисията предложи да се намалят нетните емисии на парникови газове в ЕС с най-малко 55% до 2030г. в сравнение с 1990г. Амбициозната климатична програма на настоящата Комисия предоставя ясна роля на енергийната ефективност. Въпреки това, без значителен принос от сградния сектор, новите енергийни и екологични цели няма да бъдат постигнати. Строителният сектор е една от областите, в които трябва да се увеличат усилията. 

Ние едва започваме да възстановяваме Европа след период на безпрецедентни икономически, социални и лични сътресения. Никога не е имало по-добър момент за преосмисляне и реновиране на сградите, които ни приютяват. Създаването на вълна от обновяване в Европа сега, е ключът към всяко икономическо възстановяване и ще бъде от основно значение за вдигането на ЕС на крака.

Представяйки предложения за пакет за възстановяване през 2021 г. и ревизиран бюджет на ЕС за справяне с непосредствените икономически и социални щети, причинени от коронавируса, Европейската комисия заяви, че това е моментът за Европа. Разходите на ЕС трябва да бъдат преосмислени, за да се „поправят и подготвят за следващото поколение“, каза Комисията.

Това е мисленето, от което се нуждаем през следващите седмици, месеци и години. Ремонтирайте и подгответе. Реновирайте. Направете сградите годни за бъдещето и предизвикателствата, които те ще поемат, включително изменението на климата и енергийната бедност, заедно с необходимостта от здравословна вътрешна среда, чиято необходимост се изясни през дългите дни, прекарани у дома, с цел намаляване разпространението на вируса.

Комисията заявява, че инвестирането в мащабна вълна от обновяване „има огромен потенциал да накара европейската икономика да расте“ като част от пакета за икономическо възстановяване. Реновирането на сгради има потенциала да окаже положително въздействие върху всеки жител и бизнес на ЕС. То  подкрепя местните работни места и развива конкурентоспособни бизнес практики в ЕС. Всички сгради, включително болници, училища и къщи, които бяха поставени на преден план в съзнанието ни предвид скорошните събития, всички трябва да бъдат построени или реновирани според най-високите стандарти за енергийна ефективност, здраве и комфорт. 

Основното обновяване може да насочи Европа към по-устойчива икономика. Въвеждането на минимални стандарти за енергийна ефективност е необходимо, за да помогне на ЕС да постигне целта за обновяване от 3 процента годишно, като в същото време постигне целта си за климатична неутралност до 2050 г.Това означава определяне на основни етапи за различни сектори от съществуващия сграден фонд, за да се насърчат участниците на пазара и инвеститорите да подкрепят високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. В същото време, относно специфични мерки за секторите, където търсенето може да бъде се увеличават по-бързо, като обществени сгради – и по-специално болници, училища и жилища на достъпни цени.